Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2019-1006-03-8-1Открита процедураВъзложена15.10.2019 г. 14:22
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ - Варна, включително прилежащи площи"
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2020 г. 17:00
Променено: 18.5.2020 г. 10:37
03-2019-1006-03-7-1Пряко договарянеВъзложена5.9.2019 г. 11:12
“Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ- Варна и доставка на резервни части и консумативи“
Обществената поръчка включва абонаментна следгаранционна поддръжка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, находяща се на ул. “Хан Аспарух“  № 4. Абонаментната сервизна поддръжка включва извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителя на асансьорната уредба, съобразно периода на експлоатация и функционалната натовареност, като се осигурява добро техническо състояние и безопасно и надеждно ползване на асансьорната уредба. Включва се техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи и ремонтни дейности (планови ремонтни дейности, предписани от производителя; поради настъпил фабричен или монтажен дефект; аварийни), необходими за поддържане на безопасната и безаварийна работа на асансьорната уредба, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.9.2019 г. 17:00
Променено: 5.11.2019 г. 16:07
03-2019-1006-03-5-1Събиране на оферти с обяваВъзложена16.7.2019 г. 12:01
“Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителни инсталации, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Варна”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво, мантирана в сграда на ул.“Охрид“ №6, град Варна“; Обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия, монтирана в сграда на ул.“Хан Аспарух“ №4, град Варна“
Предметът на обществената поръчка е “Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителни инсталации, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Варна”, по обособени позиции: за обособена позиция № 1 е „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво, монтирана в сграда на ул.“Охрид“ №6, град Варна“, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи и за обособена позиция № 2 е „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия, монтирана в сграда на ул.“Хан Аспарух“ №4, град Варна“, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.9.2019 г. 0:00
Променено: 24.10.2019 г. 16:23
03-2019-1006-03-2-1Публично състезаниеПрекратена15.5.2019 г. 15:27
“Абонаментна поддържка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Варна и доставка на резервни части и консумативи”
Обществената поръчка включва абонаментна следгаранционна поддръжка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, находяща се на ул. “Хан Аспарух“  № 4. Абонаментната сервизна поддръжка включва извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителя на асансьорната уредба, съобразно периода на експлоатация и функционалната натовареност, като се осигурява добро техническо състояние и безопасно и надеждно ползване на асансьорната уредба. Включва се техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи и ремонтни дейности (планови ремонтни дейности, предписани от производителя; поради настъпил фабричен или монтажен дефект; аварийни), необходими за поддържане на безопасната и безаварийна работа на асансьорната уредба, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 25.6.2019 г. 16:12
03-2019-1006-03-1-1Открита процедураВъзложена22.4.2019 г. 14:03
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Варна"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Варна, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На Изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 5.9.2019 г. 10:22