Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2018-1006-03-11-1Открита процедураВъзложена7.12.2018 г. 9:50
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Варна по обособени позиции ”:
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса – съгласно приложение № 2.
Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Варна, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни, за 24 месеца като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя и се осъществяват със собствен транспорт и за сметка  на изпълнителя, франко склада на Възложителя на адрес: гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 . Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на учреждението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.2.2019 г. 17:00
Променено: 25.4.2019 г. 10:44
03-2018-1006-03-9-1Публично състезаниеВъзложена8.10.2018 г. 11:31
„Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Варна, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ - Варна, включително осигуряване на резервни части и консумативи. Климатиците са монтирани в работните помещения в адиминистративните сгради на ТП на НОИ - Варна, находящи се на ул."Охрид" №6, ул."Хан Аспарух" № 4, архивохранилището на бул. "Сливница" № 191, етаж 4, и в изнесените работни места в гр. Девня, гр. Вълчи дол, гр. Провадия и гр. Долен чифлик. Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка са, извършване на абонаментно поддържане чрез профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатични системи – климатици и водо-въздушен, термопомпен водоохлаждащ агрегат Wesper,  mod. AQH 100  Kw -  /Чилър/, собственост на ТП на НОИ - Варна, индивидуализирани по марка и мощност съгласно Приложение №1. Към настоящия момент ТП на НОИ - Варна разполага с 26 /двадесет и шест/ климатика и водо-въздушен, термопомпен водоохлаждащ агрегат Wesper,  mod. AQH 100  Kw -  /Чилър/. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и на климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици, включващо демонтаж и монтаж на същите - при възникнала необходимост. Подробно описание на всички включени дейности е посочено в пълно описание  на предмета на поръчката и техническите спецификации, неделима част към настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 15:24
03-2018-1006-03-8-1Събиране на оферти с обяваВъзложена20.8.2018 г. 14:09
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Варна“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещение в сгради на ТП на НОИ - Варна“ с посочени обекти, дейности, начин на извършване и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие. „Дезинфекции“ са методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията се налага за борба срещу патогенни микроорганизми при възникнали инцидентни наводнения, следствие на аварии, обилни дъждове и други инциденти. „Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. „Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищожаване или намаляване числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2018 г. 17:00
Променено: 2.1.2019 г. 16:43
03-2018-1006-03-6-1Публично състезаниеВъзложена17.7.2018 г. 9:08
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна “
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна “. Абонаментното техническо поддържане включва профилактика на техниката веднъж на тримесечие, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна.  Вида на устройствата, предмет на обществената поръчка са подробно указани в Приложение №1 от техническите спецификации в документацията. Подробно описание на всички включени дейности и изисквания са посочени в пълно описание и технически спецификации, неделима част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2018 г. 16:30
Променено: 3.12.2018 г. 10:04
03-2018-1006-03-5-1Публично състезаниеВъзложена13.7.2018 г. 9:21
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ- Варна“
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ-Варна, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Консумативите следва да бъдат оригинални или еквивалентни, фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани, с фабрично обозначение поставено от производителя, даващо възможност за идентификация на същия. Консумативите следва да бъдат поставени в оригинална опаковка с ненарушена цялост с фабрично обозначение поставено от производителя, даващо възможност за идентификация на същия. Не се допуска доставка на рециклирани консумативи, не се предвижда и зареждане с оригинален тонер. Количествата са прогнозни за една година и могат да се променят в зависимост от промените в икономическата ситуация в страната, поради което Възложителят не се ангажира с цялостното им усвояване. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата по договора или до изтичане срока му.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.9.2018 г. 16:30
Променено: 5.11.2018 г. 15:49
03-2018-1006-03-7Директно възлаганеВъзложена11.7.2018 г. 9:34
„Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, монтирани в административни сгради на ТП на НОИ – Варна, включително осигуряване на резервни части и консумативи“     
Предметът на обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, монтирани в административни сгради на ТП на НОИ – Варна, находящи се на ул."Охрид" № 6 и ул."Хан Аспарух" №4, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.7.2018 г. 9:38
03-2018-1006-03-4-1Публично състезаниеВъзложена12.6.2018 г. 14:01
„Текущ ремонт в административните сгради на ТП на НОИ – Варна“
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на един изпълнител на строително-ремонтните работи (СРР), в административните сгради на ТП на НОИ - Варна. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата са: 1. Подмяна на водосточна тръба, подмяна на казанчета, ремонт на ламарина на седящ улук в сградата на ул.“Хан Аспарух“ № 4; 2. В сградата на ул. „Охрид“ № 6 - изграждане на алуминиева преграда и врата в стая № 9, ремонт на входна стъклена врата, отстраняване на теч и премахване последствия от течове с сутерен, боядисване стълбища и фоайета от сутерен до 3 етаж включително и изкърпване външни стени по фасада и  поставяне на дъски зад облегалки на столове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 16:30
Променено: 26.9.2018 г. 16:33
03-2018-1007-03-7Директно възлаганеВъзложена18.5.2018 г. 16:48
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в административните сгради на ТП на НОИ – Варна“
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в административните сгради на ТП на НОИ – Варна“.
Наетият външен експерт е вписан в списъка с външни експерти поддържан от Агенция по обществени поръчки под № ВЕ-500 от 29.10.2014 година .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 30.7.2018 г. 16:23
03-2018-1006-03-3-1Събиране на оферти с обяваВъзложена16.5.2018 г. 9:14
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Варна“
Доставка на 30 броя работни стола на колела без подлакътници за нуждите на ТП на НОИ – Варна. Начина на изпълнение на доставката и изискванията на Възложителя подробно са описани в техническата спецификация и документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 16:30
Променено: 5.9.2018 г. 8:44
03-2018-1006-03-2-1Публично състезаниеВъзложена16.5.2018 г. 9:12
“Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граници на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. “Охрид“ № 6“
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на един изпълнител на строително-ремонтни работи (СРР), в сграда на ТП на НОИ Варна на ул.“Охрид“ №6, а именно доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граници на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата е: 1. Доставка и монтаж на  метални противопожарни врати - 2 бр. /съгласно параметри дадени в Приложение № 1 към техническите спецификации/ ; 2. Демонтаж стари врати - 2 бр.; 3. Подзиждане, обръщане и боядисване около врати - 3,2 м2;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 16:30
Променено: 29.8.2018 г. 13:31
03-2018-1006-03-1-1Открита процедураВъзложена26.4.2018 г. 13:17
„Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и Обособена позиция № 2: „Охрана на имот в к.к.“Св.Св.Константин и Елена“
Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и включва организиране и осъществяване на дневна невъоръжена физическа охрана от понеделник до петък във времето от 07:00 ч. до 20:00 ч, дневен пропусквателен режим от лица с професионелна квалификация “Охранител“ и осъществяване на охрана чрез СОТ за времето от 20:00ч. до 07:00 ч. на следващия ден, в празнични и почивни дни денонощно. Предметът на ОП№ 2 е „Охрана на имот в к.к.Св.Св. Константин и Елена“ и включва организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана, включитeлно и в празнични и почивни дни. Имотът предмет на охрана е разположен в град Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена“, съставляващ парцел I, в квартал 33 по плана на к.к. “Св. Св .Константин и Елена“, цялия с площ 12 935 кв. метра. Срок на изпълние 24 /двадесет и четири/ месеца  считано от: - 21.09.2018 година за обособена позиция № 1; - 15.12.2018 година за обособена позиция № 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.7.2018 г. 16:30
Променено: 13.12.2018 г. 10:25