Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2016-1006-03-12-1Договаряне без предварително обявлениеВъзложена29.11.2016 г. 11:05
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 13.3.2017 г. 9:47
03-2016-1006-03-11-1Публично състезаниеВъзложена24.10.2016 г. 15:20
"Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
„Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна“ Климатиците са монтирани в работните помещения в административните сгради на ТП на НОИ - Варна, находящи се на ул. Охрид №6, ул.Хан Аспарух № 4, архивохранилището на бул.Сливница № 191 и в изнесените работни места в гр.Девня, гр. Вълчи дол, гр. Провадия и гр. Долен чифлик. Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка се изразяват в абонаментно поддържане и ремонт на описаните климатици и чилър в Приложения № 1 към настоящите технически спецификации, включително доставка на резервни части и консумативи. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици включващо демонтаж и монтаж на същите - при възникнала необходимост. Подробно описание на всички включени дейности е посочено в пълно описание на предмета на поръчката и техническите спецификации, неделима част към настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2016 г. 16:30
Променено: 7.3.2017 г. 15:57
03-2016-1006-03-9-1Събиране на оферти с обяваВъзложена2.8.2016 г. 10:38
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ-Варна"
С обява №1006-03-9#5/05.08.2016 г. на директора на ТП на НОИ - Варна е обявено събирането на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещение на ТП на НОИ - Варна“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:00 часа на 26.08.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.09.2016 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Варна, ул. „Охрид“ № 6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Информация за публикувана в профила на купувача обява е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9055046
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2016 г. 16:30
Променено: 6.12.2016 г. 12:16
03-2016-1006-03-8-1Открита процедураВъзложена27.6.2016 г. 11:59
„Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и Обособена позиция № 2: „Охрана на имот – Почивен дом „Строител“
„Предоставяне на услуги по охрана за сгради на ТП на НОИ – Варна“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и Обособена позиция № 2: „Охрана на имот – Почивен дом „Строител“ 1. По обособена позиция № 1 - Осигуряване на дневна физическа охрана и контролно пропусквателен режим и охрана със СОТ през нощта на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ включително и в почивните и празнични дни. 2. По обособена позиция № 2 - Осигуряване на денонощна физическа охрана на имот – Почивен дом „Строител“ включително и в почивните и празнични дни. Срок на изпълние 24 /двадесет и четири/ месеца считано от: - 05.09.2016 година за обособена позиция № 1 - 15.12.2016 година за обособена позиция № 2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.8.2016 г. 16:30
Променено: 24.10.2016 г. 15:21
03-2016-1006-03-6-1Възложена9.4.2016 г. 10:49
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
С Решение № 6 от 14.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 15.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.06.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0083
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2016 г. 16:30
Променено: 7.9.2016 г. 12:24
03-2016-1006-03-5-1Възложена9.4.2016 г. 10:47
"Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
С Решение № 5 от 14.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 30.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.07.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0082
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2016 г. 16:30
Променено: 11.10.2016 г. 8:47
03-2016-1007-03-8-5Възложена26.3.2016 г. 11:52
"Извършване на текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Варна"
С Решение № 4 от 11.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Извършване на текущ ремонт в сгради на ТП на НОИ - Варна”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 02.06.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.06.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0066
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.6.2016 г. 16:30
Променено: 4.7.2016 г. 15:32
03-2016-1006-03-4-1Възложена17.3.2016 г. 14:41
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
С Решение № 3 от 01.04.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Варна". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 25.05.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 30.05.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0056
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2016 г. 16:30
Променено: 4.7.2016 г. 15:31
03-2016-1006-03-3-1Открита процедура по ЗОПВъзложена7.3.2016 г. 11:24
"Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ - Варна, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 2 от 17.03.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, включително осигуряване на резервни части“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 15.04.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 18.04.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0029
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.4.2016 г. 16:30
Променено: 25.5.2016 г. 13:36
03-2016-1006-03-2-1Публична покана по ЗОПВъзложена29.2.2016 г. 11:52
"Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
Предмет на настоящата обществена поръчка са отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Варна, според възникнала необходимост.
Посочените количества на отделните формуляри и бланки по техническите спецификации са прогнозни, поради което Възложителя не се счита обвързан с тях.
Тъй като предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.4.2016 г. 16:30
Променено: 26.5.2016 г. 15:01
03-2016-1006-03-1-1Открита процедура по ЗОПВъзложена17.2.2016 г. 13:15
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащите площи“
С Решение № 1 от 23.02.2016 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 18.03.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.03.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2016-0009
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.3.2016 г. 0:00
Променено: 28.4.2016 г. 16:35