Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2015-1006-03-8-1Възложена17.12.2015 г. 11:28
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Варна” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
С Решение № 9 от 28.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Варна” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 08.02.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 09.02.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0251
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.2.2016 г. 16:30
Променено: 27.4.2018 г. 12:15
03-2015-001-5747-4-1Открита процедура по ЗОППрекратена24.11.2015 г. 13:27
Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна
С Решение № 8 от 01.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 11.01.2016 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.01.2016 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0240
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.1.2016 г. 16:30
Променено: 13.1.2016 г. 16:59
03-2015-1006-03-2-1Открита процедура по ЗОПВъзложена12.9.2015 г. 11:53
Изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийна ефективност на сгради, собственост на ТП на НОИ - Варна,с две обособени позиции:
ПОЗИЦИЯ 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. За технически паспорти на строежи: Административни сгради на ТП на НОИ – Варна, гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4.
ПОЗИЦИЯ 2: Обследване на енергийна ефективност на двете административни сгради на ТП на НОИ – Варна, гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и Наредба 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
С Решение № 6 от 15.09.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е Изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийна ефективност на сгради, собственост на ТП на НОИ - Варна,с две обособени позиции:
ПОЗИЦИЯ 1: Извършване на обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. За технически паспорти на строежи: Административни сгради на ТП на НОИ – Варна, гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4.
ПОЗИЦИЯ 2: Обследване на енергийна ефективност на двете административни сгради на ТП на НОИ – Варна, гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/ и Наредба 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване на енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 09.10.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 12.10.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0188
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.12.2015 г. 10:58
03-2015-001-5747-4Открита процедура по ЗОППрекратена17.7.2015 г. 14:00
Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна
С Решение № 4 от 24.07.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е “Абонаментна поддръжка на отоплителни инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Варна“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 02.09.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.09.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0147
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.9.2015 г. 16:30
Променено: 28.9.2015 г. 17:29
03-2015-001-116-3Открита процедура по ЗОПВъзложена24.6.2015 г. 12:08
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Варна
С Решение № 3 от 29.06.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника,  включително осигуряване на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на  ТП на НОИ – Варна ”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 23.07.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.07.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0128
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.7.2015 г. 16:30
Променено: 8.9.2015 г. 11:56
03-2015-001-87-1Открита процедура по ЗОПВъзложена27.5.2015 г. 9:27
Доставка на консумативи за принтерна, копирна техника и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна
С Решение № 2 от 27.05.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтерна, копирна техника и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 25.06.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 26.06.2015 г. в 09:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0099
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2015 г. 0:00
Променено: 24.7.2015 г. 12:21
03-2015-001-69-1Публична покана по ЗОПВъзложена21.4.2015 г. 9:58
Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.5.2015 г. 16:30
Променено: 22.6.2015 г. 9:47
03-2015-001-58-1Публична покана по ЗОПВъзложена21.3.2015 г. 15:24
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Варна
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.4.2015 г. 16:30
Променено: 27.5.2015 г. 9:28
03-2015-001-315-1Открита процедура по ЗОПВъзложена12.1.2015 г. 9:28
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Варна
С Решение № 1 от 14.01.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Варна е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Варна“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 09.02.2015 г. Офертите ще бъдат отворени на 10.02.2015 г. в 10:00 часа в ТП на НОИ-Варна, ул."Охрид" №6, етаж 3, стая 25. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2015-0002
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.2.2015 г. 16:30
Променено: 1.4.2015 г. 13:20