Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2017-1006-03-8-1Публично състезаниеВъзложена5.12.2017 г. 16:29
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Варна по обособени позиции"
Предметът на обществената поръчка включва: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Варна по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.  За обособена позиция № 2, Възложителят прилага чл. 12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП.  Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.  Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Варна, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.1.2018 г. 16:30
Променено: 4.6.2018 г. 14:42
03-2017-1006-03-7-1Публично състезаниеВъзложена3.11.2017 г. 12:07
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ - Варна, включително прилежащи площи"
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 16:30
Променено: 11.4.2018 г. 15:06
03-2017-1006-03-5-1Открита процедураВъзложена22.6.2017 г. 10:08
"Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
Абонаментното техническо поддържане включва профилактика на техниката веднъж на тримесечие, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна за офис техника, както следва: 16 бр. лазерни принтери, 23 бр. мултифункционални устройства, 3 бр.копирни машини, 1 бр. цветен принтер и 1 бр. факс апарат. Вида на устройствата, предмет на обществената поръчка, са подробно указани в Приложение №1 от техническите спецификации в документацията. Подробно описание на всички включени дейности и изисквания са посочени в пълно описание и технически спецификации, неделима част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2017 г. 16:30
Променено: 6.11.2017 г. 10:52
03-2017-1006-03-4-1Публично състезаниеВъзложена9.5.2017 г. 16:30
"Текущ ремонт в части от административните сгради на ТП на НОИ – Варна"
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Текущ ремонт в части от административните сгради на ТП на НОИ – Варна“, с адреси гр. Варна, ул. “Охрид" № 6 и ул."Хан Аспарух" № 4. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата: 1. Изграждане на WC за инвалиди в сградата на ул. "Охрид" № 6, включващо - демонтаж междинна преградна стена и врата - 10 м2; - подмазване след демонтажни работи - 4 м2; - шпакловка - 4 м2; - боядисване с латекс по стени и тавани - 6 м2; - доставка и полагане на фаянсови и теракотни плочки - 6м2; - почистване, товарене ,транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци; 2. В сградата на ул."Хан Аспарух" № 4 -изработване и монтаж на външна подвижна метална рампа за инвалиди (скелет от метални профили и покрита с LT ламарина)  - размери съгл. скица и размерите от Техническите спецификации; - доставка и монтаж на стъклена преграда над гишета на първи етаж - алуминиева конструкция - 2,4 м2;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2017 г. 16:30
Променено: 31.7.2017 г. 16:41
03-2017-1006-03-3-1Публично състезаниеПрекратена9.5.2017 г. 16:27
"Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. “Охрид“ № 6"
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граници на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул.“Охрид“ №6“, с адрес гр. Варна, ул. “Охрид" № 6. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата: 1. Доставка и монтаж на  метални противопожарни врати - 2 бр. /съгласно параметри дадени в Приложение № 1 към техническите спецификации/ ; 2. Демонтаж стари и монтаж  нови врати - 2 бр.; 3. Подзиждане, обръщане и боядисване около врати - 3,2 м2;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2017 г. 16:30
Променено: 23.6.2017 г. 15:23
03-2017-1006-03-2-1Публично състезаниеВъзложена19.4.2017 г. 8:55
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2017 г. 16:30
Променено: 5.10.2017 г. 11:50
03-2017-1007-03-13Директно възлаганеВъзложена11.4.2017 г. 13:58
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации за обществени поръчки с предмет:
1. “Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. “Охрид“ № 6“
2. „Текущ ремонт в части от административните сгради на ТП на НОИ – Варна“.
 
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации за обществени поръчки с предмет:  1. “Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. “Охрид“ № 6“
2. „Текущ ремонт в части от административните сгради на ТП на НОИ – Варна“.
Наетият външен експерт е вписан в списъка с външни експерти поддържан от Агенция по обществени поръчки под № ВЕ-500 от 29.10.2014 година .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 27.4.2017 г. 15:34
03-2017-1006-03-1-1Открита процедураВъзложена30.3.2017 г. 14:29
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административните сгради на ТП на НОИ - Варна“
Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси. Прогнозното потребление в mWh на Възложителя е посочено в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2017 г. 16:30
Променено: 13.9.2017 г. 10:24