Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
03-2023-1006-03-4Директно възлаганеВъзложена28.11.2023 г. 11:33
„Подмяна на входни врати в административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул.“Хан Аспарух“ №4“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.11.2023 г. 11:33
03-2023-1007-03-34Директно възлаганеВъзложена31.10.2023 г. 16:15
Доставка на батерии за UPS за ТП на НОИ - Варна
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.10.2023 г. 16:15
03-2022-1007-03-33Директно възлаганеВъзложена2.11.2022 г. 9:41
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия, монтирана в сграда на ул. „Хан Аспарух“ №4, гр. Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.11.2022 г. 9:41
03-2022-1007-03-32Директно възлаганеВъзложена2.11.2022 г. 9:37
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво, монтирана в сграда на ул. “Охрид“ №6, град Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.11.2022 г. 9:37
03-2021-1007-03-2-38Директно възлаганеВъзложена6.1.2022 г. 14:06
“Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.1.2022 г. 14:06
03-2021-1007-03-2-16Директно възлаганеВъзложена6.1.2022 г. 13:53
„Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.1.2022 г. 13:53
03-2021-1015-03-32Директно възлаганеВъзложена16.9.2021 г. 13:49
„Доставка и изграждане на система за управление на потока от клиенти в център за административно обслужване на ТП на НОИ – Варна, ул. „Хан Аспарух“ №4“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.9.2021 г. 13:49
03-2020-Ц1006-03-1-1Открита процедураВъзложена14.5.2020 г. 12:17
"Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ - Варна"
Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна“ и включва организиране и осъществяване на дневна невъоръжена физическа охрана от понеделник до петък във времето от 07:00 ч. до 19:00 ч, дневен пропускателен режим от лица с професионална квалификация “Охранител“ и осъществяване на охрана чрез СОТ за времето от 19:00ч. до 07:00 ч. на следващия ден, в празнични и почивни дни денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2020 г. 17:00
Променено: 21.9.2020 г. 15:41
03-2019-1006-03-8-1Открита процедураВъзложена15.10.2019 г. 14:22
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ - Варна, включително прилежащи площи"
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.1.2020 г. 17:00
Променено: 18.5.2020 г. 10:37
03-2019-1006-03-7-1Пряко договарянеВъзложена5.9.2019 г. 11:12
“Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ- Варна и доставка на резервни части и консумативи“
Обществената поръчка включва абонаментна следгаранционна поддръжка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, находяща се на ул. “Хан Аспарух“  № 4. Абонаментната сервизна поддръжка включва извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителя на асансьорната уредба, съобразно периода на експлоатация и функционалната натовареност, като се осигурява добро техническо състояние и безопасно и надеждно ползване на асансьорната уредба. Включва се техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи и ремонтни дейности (планови ремонтни дейности, предписани от производителя; поради настъпил фабричен или монтажен дефект; аварийни), необходими за поддържане на безопасната и безаварийна работа на асансьорната уредба, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.9.2019 г. 17:00
Променено: 5.11.2019 г. 16:07
03-2019-1006-03-5-1Събиране на оферти с обяваВъзложена16.7.2019 г. 12:01
“Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителни инсталации, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Варна”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво, мантирана в сграда на ул.“Охрид“ №6, град Варна“; Обособена позиция № 2 „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия, монтирана в сграда на ул.“Хан Аспарух“ №4, град Варна“
Предметът на обществената поръчка е “Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителни инсталации, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Варна”, по обособени позиции: за обособена позиция № 1 е „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с водогреен котел, работещ с дизелово гориво, монтирана в сграда на ул.“Охрид“ №6, град Варна“, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи и за обособена позиция № 2 е „Абонаментна поддръжка на отоплителна инсталация, захранвана с електрическа енергия, монтирана в сграда на ул.“Хан Аспарух“ №4, град Варна“, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.9.2019 г. 0:00
Променено: 24.10.2019 г. 16:23
03-2019-1006-03-2-1Публично състезаниеПрекратена15.5.2019 г. 15:27
“Абонаментна поддържка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Варна и доставка на резервни части и консумативи”
Обществената поръчка включва абонаментна следгаранционна поддръжка на асансьорна уредба /товарна платформа/, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, находяща се на ул. “Хан Аспарух“  № 4. Абонаментната сервизна поддръжка включва извършването на всички дейности, определени в инструкциите на производителя на асансьорната уредба, съобразно периода на експлоатация и функционалната натовареност, като се осигурява добро техническо състояние и безопасно и надеждно ползване на асансьорната уредба. Включва се техническо обслужване, доставка на резервни части и консумативи и ремонтни дейности (планови ремонтни дейности, предписани от производителя; поради настъпил фабричен или монтажен дефект; аварийни), необходими за поддържане на безопасната и безаварийна работа на асансьорната уредба, в съответствие с нормите на действащото българско законодателство.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2019 г. 17:00
Променено: 25.6.2019 г. 16:12
03-2019-1006-03-1-1Открита процедураВъзложена22.4.2019 г. 14:03
"Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Варна"
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Варна, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на стандартна балансиращата група, подаването им към Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на Възложителя. На Изпълнителя на поръчката ще бъде възложено и администриране и заплащане на мрежовите услуги към оператора на електроразпределителната мрежа.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 5.9.2019 г. 10:22
03-2018-1006-03-11-1Открита процедураВъзложена7.12.2018 г. 9:50
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Варна по обособени позиции ”:
обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса – съгласно приложение № 1.
обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса – съгласно приложение № 2.
Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Варна, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни, за 24 месеца като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя и се осъществяват със собствен транспорт и за сметка  на изпълнителя, франко склада на Възложителя на адрес: гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 . Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на учреждението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.2.2019 г. 17:00
Променено: 25.4.2019 г. 10:44
03-2018-1006-03-9-1Публично състезаниеВъзложена8.10.2018 г. 11:31
„Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ – Варна, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Абонаментна поддръжка на климатици и чилър, монтирани в административните сгради на ТП на НОИ - Варна, включително осигуряване на резервни части и консумативи. Климатиците са монтирани в работните помещения в адиминистративните сгради на ТП на НОИ - Варна, находящи се на ул."Охрид" №6, ул."Хан Аспарух" № 4, архивохранилището на бул. "Сливница" № 191, етаж 4, и в изнесените работни места в гр. Девня, гр. Вълчи дол, гр. Провадия и гр. Долен чифлик. Основните дейности във връзка с предмета на обществената поръчка са, извършване на абонаментно поддържане чрез профилактика, ремонт и доставка на резервни части за климатични системи – климатици и водо-въздушен, термопомпен водоохлаждащ агрегат Wesper,  mod. AQH 100  Kw -  /Чилър/, собственост на ТП на НОИ - Варна, индивидуализирани по марка и мощност съгласно Приложение №1. Към настоящия момент ТП на НОИ - Варна разполага с 26 /двадесет и шест/ климатика и водо-въздушен, термопомпен водоохлаждащ агрегат Wesper,  mod. AQH 100  Kw -  /Чилър/. В предмета на поръчката са включени: демонтаж на климатици, които не подлежат на ремонт, както и на климатици за които е отпаднала необходимостта от ползването им, преместване на климатици, включващо демонтаж и монтаж на същите - при възникнала необходимост. Подробно описание на всички включени дейности е посочено в пълно описание  на предмета на поръчката и техническите спецификации, неделима част към настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2019 г. 15:24
03-2018-1006-03-8-1Събиране на оферти с обяваВъзложена20.8.2018 г. 14:09
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ – Варна“
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещение в сгради на ТП на НОИ - Варна“ с посочени обекти, дейности, начин на извършване и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие. „Дезинфекции“ са методи и средства за обезвреждане или редуциране броя на патогенните микроорганизми във външната среда. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията се налага за борба срещу патогенни микроорганизми при възникнали инцидентни наводнения, следствие на аварии, обилни дъждове и други инциденти. „Дезинсекции“ са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги – паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. „Дератизации“ са методи и средства за унищожаване на гризачи – резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи. Дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищожаване или намаляване числеността на вредителите (патогенни микроорганизми, членестоноги и гризачи), които могат да бъдат причинители, преносители и резервоари на заразни болести по хората и животните. С извършването на посочените мероприятия се цели още поддържане на необходимия биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2018 г. 17:00
Променено: 2.1.2019 г. 16:43
03-2018-1006-03-6-1Публично състезаниеВъзложена17.7.2018 г. 9:08
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна “
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна “. Абонаментното техническо поддържане включва профилактика на техниката веднъж на тримесечие, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна.  Вида на устройствата, предмет на обществената поръчка са подробно указани в Приложение №1 от техническите спецификации в документацията. Подробно описание на всички включени дейности и изисквания са посочени в пълно описание и технически спецификации, неделима част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2018 г. 16:30
Променено: 3.12.2018 г. 10:04
03-2018-1006-03-5-1Публично състезаниеВъзложена13.7.2018 г. 9:21
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за ТП на НОИ- Варна“
Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс машини за нуждите на ТП на НОИ-Варна, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации. Консумативите следва да бъдат оригинални или еквивалентни, фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани, с фабрично обозначение поставено от производителя, даващо възможност за идентификация на същия. Консумативите следва да бъдат поставени в оригинална опаковка с ненарушена цялост с фабрично обозначение поставено от производителя, даващо възможност за идентификация на същия. Не се допуска доставка на рециклирани консумативи, не се предвижда и зареждане с оригинален тонер. Количествата са прогнозни за една година и могат да се променят в зависимост от промените в икономическата ситуация в страната, поради което Възложителят не се ангажира с цялостното им усвояване. Доставки по поръчката ще се извършват до изчерпване на сумата по договора или до изтичане срока му.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.9.2018 г. 16:30
Променено: 5.11.2018 г. 15:49
03-2018-1006-03-7Директно възлаганеВъзложена11.7.2018 г. 9:34
„Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, монтирани в административни сгради на ТП на НОИ – Варна, включително осигуряване на резервни части и консумативи“     
Предметът на обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение, монтирани в административни сгради на ТП на НОИ – Варна, находящи се на ул."Охрид" № 6 и ул."Хан Аспарух" №4, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.7.2018 г. 9:38
03-2018-1006-03-4-1Публично състезаниеВъзложена12.6.2018 г. 14:01
„Текущ ремонт в административните сгради на ТП на НОИ – Варна“
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на един изпълнител на строително-ремонтните работи (СРР), в административните сгради на ТП на НОИ - Варна. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата са: 1. Подмяна на водосточна тръба, подмяна на казанчета, ремонт на ламарина на седящ улук в сградата на ул.“Хан Аспарух“ № 4; 2. В сградата на ул. „Охрид“ № 6 - изграждане на алуминиева преграда и врата в стая № 9, ремонт на входна стъклена врата, отстраняване на теч и премахване последствия от течове с сутерен, боядисване стълбища и фоайета от сутерен до 3 етаж включително и изкърпване външни стени по фасада и  поставяне на дъски зад облегалки на столове.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 16:30
Променено: 26.9.2018 г. 16:33
03-2018-1007-03-7Директно възлаганеВъзложена18.5.2018 г. 16:48
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в административните сгради на ТП на НОИ – Варна“
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в административните сгради на ТП на НОИ – Варна“.
Наетият външен експерт е вписан в списъка с външни експерти поддържан от Агенция по обществени поръчки под № ВЕ-500 от 29.10.2014 година .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 30.7.2018 г. 16:23
03-2018-1006-03-3-1Събиране на оферти с обяваВъзложена16.5.2018 г. 9:14
“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Варна“
Доставка на 30 броя работни стола на колела без подлакътници за нуждите на ТП на НОИ – Варна. Начина на изпълнение на доставката и изискванията на Възложителя подробно са описани в техническата спецификация и документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2018 г. 16:30
Променено: 5.9.2018 г. 8:44
03-2018-1006-03-2-1Публично състезаниеВъзложена16.5.2018 г. 9:12
“Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граници на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. “Охрид“ № 6“
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на един изпълнител на строително-ремонтни работи (СРР), в сграда на ТП на НОИ Варна на ул.“Охрид“ №6, а именно доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граници на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата е: 1. Доставка и монтаж на  метални противопожарни врати - 2 бр. /съгласно параметри дадени в Приложение № 1 към техническите спецификации/ ; 2. Демонтаж стари врати - 2 бр.; 3. Подзиждане, обръщане и боядисване около врати - 3,2 м2;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 16:30
Променено: 29.8.2018 г. 13:31
03-2018-1006-03-1-1Открита процедураВъзложена26.4.2018 г. 13:17
„Предоставяне на услуги по охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и Обособена позиция № 2: „Охрана на имот в к.к.“Св.Св.Константин и Елена“
Предметът на ОП№1 е „Охрана на административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. „Охрид“ № 6 и ул. “Хан Аспарух“ № 4“ и включва организиране и осъществяване на дневна невъоръжена физическа охрана от понеделник до петък във времето от 07:00 ч. до 20:00 ч, дневен пропусквателен режим от лица с професионелна квалификация “Охранител“ и осъществяване на охрана чрез СОТ за времето от 20:00ч. до 07:00 ч. на следващия ден, в празнични и почивни дни денонощно. Предметът на ОП№ 2 е „Охрана на имот в к.к.Св.Св. Константин и Елена“ и включва организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана, включитeлно и в празнични и почивни дни. Имотът предмет на охрана е разположен в град Варна, к.к.Св.Св.Константин и Елена“, съставляващ парцел I, в квартал 33 по плана на к.к. “Св. Св .Константин и Елена“, цялия с площ 12 935 кв. метра. Срок на изпълние 24 /двадесет и четири/ месеца  считано от: - 21.09.2018 година за обособена позиция № 1; - 15.12.2018 година за обособена позиция № 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.7.2018 г. 16:30
Променено: 13.12.2018 г. 10:25
03-2017-1006-03-8-1Публично състезаниеВъзложена5.12.2017 г. 16:29
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Варна по обособени позиции"
Предметът на обществената поръчка включва: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Варна по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №1; Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение №2.  За обособена позиция № 2, Възложителят прилага чл. 12 ал.1 т.1 от ЗОП, тъй като част от предмета на поръчката е включен в списъка на стоките и услугите по чл.12 ал.1 т.1 от ЗОП.  Артикулите канцеларски материали по видове и количества са  детайлно посочени в Приложение № 1 и  Приложение № 2 - “Списък на  канцеларските материали по видове и прогнозни количества”, неразделна част от настоящата документация.  Възлагането на обществената поръчка има за цел осигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Варна, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 и 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.1.2018 г. 16:30
Променено: 4.6.2018 г. 14:42
03-2017-1006-03-7-1Публично състезаниеВъзложена3.11.2017 г. 12:07
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ - Варна, включително прилежащи площи"
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Предоставяне на услуги по почистване на помещения, ползвани от ТП на НОИ – Варна, включително прилежащи площи” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението, конкретизирани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2018 г. 16:30
Променено: 11.4.2018 г. 15:06
03-2017-1006-03-5-1Открита процедураВъзложена22.6.2017 г. 10:08
"Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
Абонаментното техническо поддържане включва профилактика на техниката веднъж на тримесечие, ремонт, доставка и монтаж на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Варна за офис техника, както следва: 16 бр. лазерни принтери, 23 бр. мултифункционални устройства, 3 бр.копирни машини, 1 бр. цветен принтер и 1 бр. факс апарат. Вида на устройствата, предмет на обществената поръчка, са подробно указани в Приложение №1 от техническите спецификации в документацията. Подробно описание на всички включени дейности и изисквания са посочени в пълно описание и технически спецификации, неделима част от настоящата документация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2017 г. 16:30
Променено: 6.11.2017 г. 10:52
03-2017-1006-03-4-1Публично състезаниеВъзложена9.5.2017 г. 16:30
"Текущ ремонт в части от административните сгради на ТП на НОИ – Варна"
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Текущ ремонт в части от административните сгради на ТП на НОИ – Варна“, с адреси гр. Варна, ул. “Охрид" № 6 и ул."Хан Аспарух" № 4. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата: 1. Изграждане на WC за инвалиди в сградата на ул. "Охрид" № 6, включващо - демонтаж междинна преградна стена и врата - 10 м2; - подмазване след демонтажни работи - 4 м2; - шпакловка - 4 м2; - боядисване с латекс по стени и тавани - 6 м2; - доставка и полагане на фаянсови и теракотни плочки - 6м2; - почистване, товарене ,транспортиране и изхвърляне на строителни отпадъци; 2. В сградата на ул."Хан Аспарух" № 4 -изработване и монтаж на външна подвижна метална рампа за инвалиди (скелет от метални профили и покрита с LT ламарина)  - размери съгл. скица и размерите от Техническите спецификации; - доставка и монтаж на стъклена преграда над гишета на първи етаж - алуминиева конструкция - 2,4 м2;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2017 г. 16:30
Променено: 31.7.2017 г. 16:41
03-2017-1006-03-3-1Публично състезаниеПрекратена9.5.2017 г. 16:27
"Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул. “Охрид“ № 6"
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка и монтаж на 2 броя самозатварящи се врати с граници на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Варна, ул.“Охрид“ №6“, с адрес гр. Варна, ул. “Охрид" № 6. Пълният обем на строително-ремонтни работи (СРР) – съгласно посоченото в количествената сметка към ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията за участие в процедурата: 1. Доставка и монтаж на  метални противопожарни врати - 2 бр. /съгласно параметри дадени в Приложение № 1 към техническите спецификации/ ; 2. Демонтаж стари и монтаж  нови врати - 2 бр.; 3. Подзиждане, обръщане и боядисване около врати - 3,2 м2;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2017 г. 16:30
Променено: 23.6.2017 г. 15:23
03-2017-1006-03-2-1Публично състезаниеВъзложена19.4.2017 г. 8:55
"Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна"
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Варна
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2017 г. 16:30
Променено: 5.10.2017 г. 11:50
1 - 30Напред